ukhybezh-CNzh-TWnleneoetkadeitlvltnopl

                                                                             
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
                                                             Р І Ш Е Н Н Я
39 сесія  8 скликання
       
24.12.2019 року                                                                                  № 2571
       
Про міський бюджет Баранівської міської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

(06511000000)
 код бюджету

                 На підставі Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, Баранівська міська рада

                                                              ВИРІШИЛА
1.Визначити  на 2020 рік:
1) Доходи міського бюджету у сумі 161983279,00 гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 147981600,00 гривень., доходи спеціального фонду міського бюджету 14001672,00 гривень згідно з додатком №1 до цього рішення. Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів бюджету Баранівської міської об’єднаної територіальної громади згідно з додатком № 1.1 та медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам і додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я згідно з додатком № 1.2  до цього рішення.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
2) Видатки міського бюджету у сумі 160737759,00 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 146736080,00 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету 14001679,00 гривень, згідно з додатком № 3 до цього рішення.
3) Профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 1245520,00 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього рішення.
4) По спеціального фонду міського бюджету, згідно з додатком № 2, з них:
- дефіцит спеціального фонду міського  бюджету у сумі 1245520,00 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1245520,00 гривень, напрямом використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО.
5) Оборотний  залишок  бюджетних  коштів міського бюджету у сумі  1000,00 гривень, що становить 0,001 відсотка видатків загального фонду міського бюджету визначених цим рішенням.
6) Резервний  фонд міського бюджету у сумі 160000,00 гривень, що становить 0,016 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим рішенням.
2. Встановити, що у 2020 році в бюджетному процесі застосовується програмно-цільовий метод.
3. Затвердити бюджетні призначення  головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду - 146736080,00 гривень та спеціальному фонду - 14001679,00 гривень згідно з додатком №3 до цього рішення.
4. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4, в тому числі інші субвенції з міського бюджету у розрізі призначень, згідно з  додатком № 4.1.
5. Надати право виконавчому комітету міської ради, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах міському бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків міського бюджету, за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, з наступним затвердженням міською радою.
6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 650500,00 гривень згідно з додатком №5.
7. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6.
8. Визначити на 2020 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:
-оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування місцевого боргу;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.                 
9. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 2406493,00 гривень.
10.  Надати право виконавчому комітету міської ради у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
12. Установити, що джерелами формування загального фонду міського бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97, 101 Бюджетного кодексу України.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік:
- у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;
- у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
14. Головним розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету:
1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
- публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;
- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;
5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;
7) до закінчення першого кварталу 2020 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;
8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо  забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
9) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;
10) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;
11) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з міського бюджету;
12) на підставі проведеного аналізу надати пропозиції міській раді щодо внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх дії.
15. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, які затверджуються міською радою.
16. Установити, що рішеннями відповідних місцевих адміністрацій, виконавчих органів рад можуть здійснюватися редакційні уточнення найменування об’єктів (заходів) та/або їх місцезнаходження з урахуванням їх цільового призначення, визначеного у рішеннях міської ради.
17. Надати право виконавчому комітету міської ради приймати рішення щодо передачі бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, відповідно до  частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
18. Надати право виконавчому комітету міської ради приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
19. Надати право Баранівській районній державні адміністрації здійснювати видатки за субвенціями з державного бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків, на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами та на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива, які належать жителям Баранівської міської об’єднаної територіальної громади.
20. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
21. Додатки №1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
22. Забезпечити публікацію рішення в газеті «Баранівські факти» в 10 денний строк з дня його прийняття.
23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

Міський голова А.О.Душко

З додатками до рішення сесії можна ознайомитися тут

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com